วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอนน้ำตกแม่สุรินทร์ อยู่ในเขตบ้านแม่สุรินทร์ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ถึงอำเภอขุนยวม และจากขุนยวมเข้าไปน้ำตกแม่สุรินทร์ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งใช้เส้นทางเดียวกับทุ่งดอกบัวตอง โดยจะผ่านทุ่งดอกบัวตอง น้ำตกแม่สุรินทร์เป็นน้ำตกสวยงามมาก เป็นน้ำตกชั้นเดียว ไหลจากหน้าผาสู่หุบเขาด้านล่าง สูงประมาณ 100 เมตร ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 09/71 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2523 แจ้งว่าจังหวัดได้รับหนังสืออำเภอขุนยวม ที่ มส 0953/3338 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2522 เรื่องขอจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์บริเวณน้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม ไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามที่ นายสกุล อนันตกุลกำเนิด เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 เสนอโครงการจัดตั้งวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ประกอบกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ) ได้บินตรวจป่าพบว่าบริเวณป่าของอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเด่นตามธรรมชาติ และมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง จึงให้กองอุทยานแห่งชาติเดิม ดำเนินการสำรวจ กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ กส 0708/1140 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เสนอกรมป่าไม้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงทำการสำรวจ ซึ่งสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงได้มีคำสั่งที่ 180/2523 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ให้ นายอุดม ธัมทะมาลา เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ทำการสำรวจ ปรากฎว่าป่าน้ำตกแม่สุรินทร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำหลายสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดอยปุยมีลักษณะเป็นยอดเขาสูง มีรูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนเป็นที่ราบ อากาศหนาวจัด ทั้งมีน้ำตกสวยงาม 2 แห่ง คือ น้ำตกแม่สุรินทร์และน้ำตกผาบ่อง เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงานผลการสำรวจหนังสือสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง ที่ กส 0709 (มร)/2360 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2523
กองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เดิม ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เห็นชอบให้กำหนดบริเวณที่ดินฝั่งซ้ายและป่าแม่สุรินทร์ ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง และตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 180 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 37 ของประเทศไทย
อ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น